Polityka prywatności. Informacja dla Pacjenta .

Szanowni Państwo,
Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej, szanując prawo do prywatności, gwarantuje swoim Pacjentom i wszystkim innym korzystającym z portalu internetowego, prawa wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
Dane osobowe, przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w tym Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
W związku z powyższym spełniając prawny obowiązek, jaki ciąży na Administratorze Danych Osobowych, pragniemy poinformować Państwa o warunkach i zasadach przetwarzania danych osobowych przez Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej Sp. z o.o. oraz o przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawach.
W związku z wprowadzeniem w spółce Polityki ochrony danych osobowych oraz na mocy art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25.05.2018r. wprowadzamy następujące warunki, tryby i zasady przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 180, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000135025 zwany dalej Administratorem.
2. Kontakt z Administratorem zapewniony jest poprzez wysłanie pisma na adres 43-316 Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 180 lub dzwoniąc pod numer telefonu 33/816 33 00.
3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować pisząc na powyżej wskazany adres siedziby, telefonując pod numer 33/816 33 00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając emaila na adres iodo@cmr.bielsko.pl
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych są głównie: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
5. Źródłem gromadzonych przez Administratora danych są informacje, które Państwo nam udzielają podczas realizacji celów określonych w punkcie 4 oraz informacje, które w granicach prawa mogą nam zostać udostępnione przez inne podmioty medyczne w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania przez nas tych celów.
6. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją celów opisanych w punkcie 4. Nie udostępniamy danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Przetwarzane dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa, w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
9. Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ograniczenia przetwarzania danych, ich przenoszenia i usunięcia. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
10. Przekazanie nam Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 4.
11. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.